Quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp khai khoáng tỉnh Hà Giang theo hướng phát triển kinh tế xanh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46303Quản lý nhà nước đối với ngành công nghiệp khai khoáng tỉnh Hà Giang theo hướng phát triển kinh tế xanh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46303