Ứng dụng hoạch định chiến lược trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương: Nghiên cứu điển hình tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46331Ứng dụng hoạch định chiến lược trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương: Nghiên cứu điển hình tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46331