Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4649Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4649