Thẩm định Dự án Đầu tư phát triển dùng vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46496Thẩm định Dự án Đầu tư phát triển dùng vốn ngân sách nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46496