Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cho công ty cổ phần KASATI : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46784Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ cho công ty cổ phần KASATI : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46784