Quan hệ lao động trong doanh nghiệp cố vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46790Quan hệ lao động trong doanh nghiệp cố vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46790