Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46803Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46803