Năng lực quản trị các dự án đầu tư công nghệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46820Năng lực quản trị các dự án đầu tư công nghệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46820