Hoàn thiện công tác thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47019Hoàn thiện công tác thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47019