Động lực làm việc cho cán bộ, công chức: Nghiên cứu trong trường hợp của Sở Công thương Phú Thọ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47044Động lực làm việc cho cán bộ, công chức: Nghiên cứu trong trường hợp của Sở Công thương Phú Thọ: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47044