Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH Canon Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47049Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty TNHH Canon Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47049