Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47134Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47134