Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4717Tội trộm cắp tài sản trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở những số liệu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4717