Hỗ trợ an ninh cho hoạt động của ngư dân trên biển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47203Hỗ trợ an ninh cho hoạt động của ngư dân trên biển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47203