Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Lộc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47213Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Lộc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47213