Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47221Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47221