Application of leadership competency framework in human resource planning in the department of natural resource and environment of Quang Ninh province = Áp dụng khung năng lực lãnh đạo vào quy hoạch cán bộ tại sở tài nguyên và môi trường Quảng Ninh. Luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47323Application of leadership competency framework in human resource planning in the department of natural resource and environment of Quang Ninh province = Áp dụng khung năng lực lãnh đạo vào quy hoạch cán bộ tại sở tài nguyên và môi trường Quảng Ninh. Luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47323