Approach to competency-based training need analysis (TNA) in the public sector of Luc Nam district, Bac Giang province (Vietnam) = Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) dựa trên năng lực cho đào tạo cán bộ, công chức tại huyện Lụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47324Approach to competency-based training need analysis (TNA) in the public sector of Luc Nam district, Bac Giang province (Vietnam) = Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) dựa trên năng lực cho đào tạo cán bộ, công chức tại huyện Lụ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47324