Attracting and using ODA in agriculture, rural areas in Vietnam. Case study of Hoa Binh province = Thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, nghiên cứu trường hợp của tỉnh Hòa Bình. Luận văn ThS. Quản lý công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47329Attracting and using ODA in agriculture, rural areas in Vietnam. Case study of Hoa Binh province = Thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, nghiên cứu trường hợp của tỉnh Hòa Bình. Luận văn ThS. Quản lý công

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47329