Tổng hợp và tính chất của một số hợp chất per-Oacetylglycopyranosyl thiosemicarbazon của isatin thế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4737Tổng hợp và tính chất của một số hợp chất per-Oacetylglycopyranosyl thiosemicarbazon của isatin thế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4737