Giải pháp Marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của công ty TNHH VSIP Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47422Giải pháp Marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp của công ty TNHH VSIP Hải Phòng : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47422