Phát triển năng lực giải toán về phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47536

Phát triển năng lực giải toán về phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47536