Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường mầm non huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47706Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường mầm non huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47706