Quản lý hoạt động dạy học của Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế - Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47750Quản lý hoạt động dạy học của Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế - Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47750