Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47938Dạy học khám phá chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Hình học 10, Ban nâng cao : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47938