Tuyển chọn, phân loại và sử dụng hệ thống bài tập phần hữu cơ bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47994Tuyển chọn, phân loại và sử dụng hệ thống bài tập phần hữu cơ bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47994