Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4801Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4801