Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy giải bài tập vật lý chương Dao động cơ" - lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48087Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy giải bài tập vật lý chương Dao động cơ" - lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48087