Nominalization at the clause level in English and Vietnamese - a contrastive analysis (from a cognitive perspective) = Nghiên cứu về danh từ hoá ở cấp độ cú trong tiếng Anh so sánh đối chiếu với tiếng Việt nhìn dưới góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48568Nominalization at the clause level in English and Vietnamese - a contrastive analysis (from a cognitive perspective) = Nghiên cứu về danh từ hoá ở cấp độ cú trong tiếng Anh so sánh đối chiếu với tiếng Việt nhìn dưới góc độ tri nhận. M.A Thesis Linguistics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48568