Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn" vật lí 10 ban cơ bản : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48604Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương các định luật bảo toàn" vật lí 10 ban cơ bản : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48604