Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học phần quan hệ vuông góc trong không gian của Hình học 11 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48623Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học phần quan hệ vuông góc trong không gian của Hình học 11 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48623