Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật Ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48625Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi dạy học nội dung kiến thức định luật Ôm sách giáo khoa vật lý lớp 11 nâng cao theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48625