Tổ chức dạy học theo chủ đề nội dung kiến thức Trường và tương tác" (champs et interactions) - sách giáo khoa vật lí 11 chương trình song ngữ Pháp - Việt : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48637Tổ chức dạy học theo chủ đề nội dung kiến thức Trường và tương tác" (champs et interactions) - sách giáo khoa vật lí 11 chương trình song ngữ Pháp - Việt : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48637