Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều" sách giáo khoa Vật lý lớp 12 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48639Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương dòng điện xoay chiều" sách giáo khoa Vật lý lớp 12 nâng cao trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48639