Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Lộc II, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48696Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Lộc II, tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48696