Tổ chức phối hợp nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng, Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48706Tổ chức phối hợp nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Đan Phượng, Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48706