Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49097Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49097