Hoàn thiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo kết quả nghiên cứu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ( Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4922Hoàn thiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo kết quả nghiên cứu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ( Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4922