Xây dựng và hướng dẫn học sinh giải các bài tập phần Động lực học chất điểm" Vật lí 10 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận Pisa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49497Xây dựng và hướng dẫn học sinh giải các bài tập phần Động lực học chất điểm" Vật lí 10 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận Pisa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49497