Dạy học bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà huyện Thanh Quan theo hướng khai thác thi pháp tác giả và thi pháp tác phẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49613Dạy học bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà huyện Thanh Quan theo hướng khai thác thi pháp tác giả và thi pháp tác phẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49613