Phát triển một số năng lực tư duy toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học Phương trình vô tỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49625Phát triển một số năng lực tư duy toán học cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học Phương trình vô tỉ : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49625