Quản lý người học trong các lớp liên kết đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49701Quản lý người học trong các lớp liên kết đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49701