Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49861Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49861