Soạn thảo và hướng dẫn giải bài tập thí nghiệm phần chất lỏng - Vật lý 10 nhằm nâng cao năng lực thực nghiệm cho học sinh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49871Soạn thảo và hướng dẫn giải bài tập thí nghiệm phần chất lỏng - Vật lý 10 nhằm nâng cao năng lực thực nghiệm cho học sinh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49871