Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49925Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49925