Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49956Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49956