Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49965Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axit ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam: Luận án TS. Môi trường trong phát triển bền vững (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49965