Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49971Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49971