Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49974Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49974