Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49976Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49976